کاش میشد یه چن روز خودمو گول می مالیدم... خوشبخت میشدم... حتی