بعضيام هستن كه وقتي يادشون مي‌افتي ناخودآگاه لبخند ميزني.... بعد حسرت مياد جاي لبخنده رو مي‌گيره و به فاك ميدتت