حوصله ام سر رفته..
امتحانم ندارم که بشينم درس نخونم...