ای که سیاهه چشمات همرنگ روزگارم..
میشه لنز آبی بذاری موهاتم های لایت کنی؟
حالمو به هم ميزنه رنگ چشات..