اونی که تو ده روز اول آذر به دنیا اومده حاصل سهل انگاری ناشی خستگی پدرمادرش از خونه تکونیه عیده