پرندگان ماده تنها جنس مونثی هستند که میتونن بگن به تخمم