دارم عکسامو نگاه میکنم
تعجب میکنم
چقدر این قیافه داغون و خسته برام غریبه
تو هم ببین
من این شکلی بودم
؟
همه چیزو نمیشه فریاد زن
بفهم
بهونه نگیر
سکوتم از رضایت نیست
دلم اهل شکایت نیست