دختره جون غم داره
تورو باز کم داره

دختر  جون بیماره