یه جایی باشه دختر پسرا قاطی باشن بعد همه چی محیا بعد من برم یه گوشه بشینم فقط تماشا کنم  ...