نشستم جلو وب کم ادا در میارم میخندم :))))
 حال میده ادم از افسردگی درمیاد :))