به عدد هشت اعتقاد خاصی ندارم،
اما به عشقبازی های غيرمنتظره ی بعدازظهر جمعه چرا