اوه عزیزم عالی بود..من چند لحظه حس کردم کل اتاق داره با من میلرزه