به سلامتی اون سبزی که در بهار روئید ، چهار فصل را دید ، سبز ماند و زرد نشد.