جذام بر روحعاشقانه ي خوانم . عاشقانه هايي كه براي من نيست . چيزي مثل مرض در درونم مي پيچد . چند بار يك آدم مي ميرد؟