3

در بستر تلخ و ناهمگون زندكي بشري ... ناگهان دو انسان يكي مي شوند ، آبستن از هم .. شب حادثه مي زايند ...