میگه از کارای عید فقط مونده پرده مو بزنم ، میگم مگه نگفتی ازدواج کردی !
میگه بی ادب !