بانوی قاسم آبادی من !
اگه لمس ام کنی شاید به دنیای تو برگردم.