یه زمانی یکی بود که من از شنیدن صدای نفس هایش هم تازه می شدم.