به سلامتیِ کرم خاکی!
نه به خاطر کرم‌بودنش ، به خاطر خاکی‌بودنش