به سلامتیِ پل عابر پياده!
که هم مردا از روش رد مي‌شن هم نامردا!