اسمت را میگذارم "نبوده"، همه جا هم جارت میزنم؛به تلافی این وقتها که نیستی.