یعنی روزی می‌رسه که من وختی به ایکا وقتی به لب ساحل وقتی به شمس العماره وقتی به چیپس وقتی به چایی خوردن و .... فکر می کنم و یا  به ماه نگاه می‌کنم واقعن ماه رو ببینم نه صورت تو رو ؟
یعنی می‌تونم فراموشت کنم ؟