سامی میگه دختر سه نوعه:
 نوع اول رو دوست می شی و باهاش می خوابی
 نوع دوم رو فقط باهاش میخوابی و دوست نمی شی
نوع سوم دوست می شی باهاش با دوستاش می خوابی
!