پارتي

امشب براي اولين بار آدمايي بغل كردمو و بوسيدم
كه شبيه تو بودن و بوي تو رو ميدادن
....
حس عجيبي بود
چقدر چقدر حركات صورتتون شبيه همديگس؟؟
نگاش ميكردم فقط ميخواستم ماچش كنم روم نمي شد.
كاش تو بودي و سفت بغلت ميكردم سفت سفت