من که بلد نیستم با کلمات بازی کنم ولی هرچی بیشتر بازی میکنم بیشتر دلم برات تنگ میشه