انقدرجدی برخورد میکنی که آدم میترسه لحظه های توهم و شکش پابلیش کنه
الان من دچار خود سانسوری شدم