حال من همين الان


بغض
بغض
بغض
دل تنگ
اشك چيليك چيليك
غربت يعني در ميان جمعي باشي و تو در جمع نباشي
غربت يعني در شلوغي تجريش تنها راه بروي
غربت خود بي تو بودن است
خود بي تو بودن......
پ.ن: با اين همه آدم دور و اطرافم وقتي ميس انداختي
اومدم خونه كه ديگه فقط تنها باشم نه غريب