به مخاطب خاص بی چیزت حسودیم میشه
واسه تو هم غصه میخورم غصه داری