من ديگه بزرگ شدم

ديشب وقتي بهم گفتي ميخواي منظقي باهام صجبت كني
حس اون بچه اي رو داشتم كه باباش نشوندتش جلوي خودشو
ميخواد يه رازيو بهش بگه، اون طفلكم چون دوست داره بزرگ
به حساب بياد ميگه آره آره بگو
.
.
ولي من نميخواسنم ديشب بزرگ شم، گو اينكه هرچي گفتي
من ميدونستم و تو فقط كانفرم كردي
و اين است رسم زندگيه من