دادن غريبون

بهش ميگم كجايي؟
ميگه اومدم دادن غريبون
آخه عزيزم تا وقتي اين همه آشنا هست غريبه چرا؟
ميگن چراغي كه به خونه رواست به مسجد حرومه همينه