به سلامتی‌ اون سربازی که از دستور حمله کردن به هموطنانش سرپیچی کرد و خودش باز داشت شد،...