سلامتی مادرایی که آجیلی ندارن توی جیب بچه هاشون بریزن