اين خيلي غم انگيز است كه فرصتي نيست ديگر براي چاي هاي بي دغدغهء غروب هاي زمستان و چای و چیپس و قهوه های نيمه شب ِ سریال دیدنهای طولانی  و تفصيل مهماني ها.


و خيلي غم انگيز است كه ديگر نمي شود بي اندوه خنديد و از ته دل شاد بود .