آهای پسر ؛ تو جات اینجا نیست ....
تو باید الان لای جرز دیوار باشی ...