اوایل مثل پیاز بود، اشک آدم را در می آورد تا لخت شود
امروز بعد از مدت ها می دیدمش، برای خودش نارنگی شده بود !