بین الحرمین سینه هایت را به نامحرمی چون من راه نده
که الم انداز می شوم .