هیچ کس هم بیدار نیست بیاد بخوابونه زیر گوشم ..بلکه به خودم بیام