قهر یعنی وقتی صدات میکنم به جای جانم یا جان دلم، میگی بله.
البته تو که سیستمت همیشه بله بود