ریپد این آهنگه شادمهر عقیلی من رسمن مشکل دارم دیگه نوعی خودآزاری محسوب میشه خ