اگر چیزایی رو که وجود نداره ولی دوست داشتی می بود برای خودت رویا پردازی کنی خیلی به روحیت کمک می کنه.