چقدر زود يادم ميره بدي آدمها رو ! ببين چقدر بايد بهم سخت گذشته باشه كه به راحتي فراموشش نكنم