جمعه هست و امام زمون امروز هم نیومد.
اسکلمون کردن ها ...