هم الان آخرین تراوشات ذهنی اش را دریافت کردم چیزی در مایه های پرت و پلا
سرماخوردگی رو از اون گرفتی و شکلات و ...
جالبه که اصلا نمیدونه من کجاهستم
یه چیزی همینجوری برای خودش قار قار می کنه ....