شکی نیست که یکی از زیباترین و با‌شکوه‌ترین صحنه‌هایی که در تاریخ آن خانه رقم خورده، وقت‌هایی‌ست که لخـ ت مادرزاد در حمام شیر آب را باز می‌کنی و در و دیوار تماشایت می‌کنند که چطور قطرات باران مانند دوش، به سر و تنت می‌ریزد، چطور می‌لغزد، چطور پا سست می‌کند و در تاریکی‌های تنت ناپدید می‌شود و چگونه سرانجام پاهایت را تر می‌کند و روان می‌شود سمت چاه کف حمام. که نشتی هم دارد و می ریزد کف سرامیک حمام
کاش بودم و من هم می‌دیدم ...