دیروزها
من تو را راندم
تو او را
او من را


امروز ولی
او تو را می‌راند
من او را
و تو من را