هیچ اشکی
اینگونه
بر گونه ام نلغزید
که تو
از چشمم افتادی
...
...