از كاراي بي دليل بدم مياد !‌


اگه بدوني فقط روزي چند بار اون شماره رند ه بي مزتو ميگيرم به جاي دكمه سبز دكمه قرمزو ميزنم

اگه مي دونستي ايقدر جفتك نمي زدي !‌

از كاراي بي دليل بدم مياد !