بعضی وقتها گفتن نصفه حقیقت از گفتن 1000 تا دروغ بدتره تجربه کردم که میگما الکی نمیگم