یه لحظاتی باید توی ذهن آدم ثبت بشن بدون دستکاری و تحریف همانطور دقیق و جزی.