پنداری نذر دارم شب به شب بیام اینجا هی بنویسم و برم
کسی هم که تحویل نمیگیره این نوشته هارو ....